Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσού 5,
2112 Λευκωσία
Τηλέφωνο:
+ 357 22504340
Τηλεομοιότυπο:
+ 357 22504392
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)