Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ επιβεβαιώνει επίσημα την δέσμευσή του για ποιότητα αναγνωρίζοντας ότι τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και η ακεραιότητα του έργου του οργανισμού είναι απαραίτητα και ότι η διασφάλιση της ποιότητας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, είναι ουσιώδη για την αξιοπιστία των ενεργειών του και για την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των σπουδαστών των κρατικών υπηρεσιών και της κοινωνίας γενικότερα.

Τα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής ποιότητας του Φορέα ΔΙΠΑΕ είναι:
 • Σαφής ορισμός της αποστολής και των στόχων του
 • Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
 • Διαχείριση της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης προγραμμάτων, τμημάτων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων του
 • Καθιέρωση μηχανισμών λογοδοσίας
 • Υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για κάθε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και μέλη του οργανισμού
 • Καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων του
 • Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού
 • Συνεργασία του Φορέα ΔΙΠΑΕ με το ENQA και το EQAR.
Προκειμένου να τηρήσει την πολιτική ποιότητάς του, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ, θεσπίζει τους ακόλουθους μηχανισμούς εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας:
 • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων (εξωτερικές αξιολογήσεις) πάνω σε εξαμηνιαία βάση, συστηματική παρακολούθηση της προόδου, λήψη αποφάσεων για εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας μέσω συνεδριάσεων προσωπικού και Συμβουλίου, αξιολόγηση καθηκόντων και επίτευξης των στόχων και ανατροφοδότησηꞏ
 • Επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις με τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων σχετικά με τη νομοθεσία, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τα μέσα που σχετίζονται με την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότηταςꞏ
 • Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF), ενός εργαλείου διοίκησης ολικής ποιότητας που χρησιμοποιείται στη δημόσια διοίκηση στην Κύπρο και στην Ευρώπηꞏ
 • Υιοθέτηση του "Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων" για το προσωπικό του Οργανισμού. Το έγγραφο επικεντρώνεται στα εξής:
  • τα βασικά πρότυπα και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των δημόσιων υπαλλήλων, όταν έρχονται σε άμεση, προσωπική ή τηλεφωνική, επαφή με τους πολίτες, κάτω από τις γενικές υποχρεώσεις για Ευπρέπεια, Επαγγελματισμό και Εντιμότητα.
  • τα πρότυπα δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τη δράση του δημόσιου υπαλλήλου κατά το χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών. Εδώ προέχει η τήρηση της νομιμότητας, η υποχρέωση για αμεροληψία, αντικειμενική κρίση, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διαφάνεια, το καθήκον για ίση μεταχείριση των πολιτών και για χρηστή διοίκηση·
 • Παρακολούθηση, επανεξέταση και τακτική επικαιροποίηση των μηχανισμών και διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησηςꞏ
 • Συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Οργανισμού σε μηνιαία βάση - Το Συμβούλιο εξετάζει συστηματικά τυχόν σχόλια, αναλύσεις και προτάσεις και, κατά περίπτωση, τις εντάσσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεωνꞏ
 • Συγκέντρωση και ανάλυση ανατροφοδότησης από τα εμπλεκόμενα μέρη όπως τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, τα μέλη επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης, φοιτητικές ενώσεις, ενώσεις ακαδημαϊκών, επαγγελματικές ενώσεις και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με την οργάνωση, τα εργαλεία, τις επιδόσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του οργανισμούꞏ
 • Καθοδήγηση και κατάρτιση των μελών των επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης και εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμούꞏ
 • Ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση μητρώου εμπειρογνωμόνων, με έμπειρους ειδικούς σε όλους τους τομείς από όλη την Ευρώπηꞏ
 • Συστηματική μελέτη των δημοσιεύσεων και εκθέσεων του ENQAꞏ
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τις πολιτικές του Οργανισμού και τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησηςꞏ
 • Ανάπτυξη και συστηματική ενημέρωση των εντύπων, ερωτηματολογίων, εγγράφων κλπ. με στόχο τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσηςꞏ
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού από το Συμβούλιο του Οργανισμού και από αρμόδιο για το θέμα λειτουργόꞏ
 • Καταγραφή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και κατανομή καθημερινών καθηκόντων στα μέλη του προσωπικού μέσω διαδικασιών εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up).
Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτής της πολιτικής ποιότητας και την περιοδική επικαιροποίησή της λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των θεμάτων της ανώτερης εκπαίδευσης, τις ανάγκες του Οργανισμού και εκείνες της κοινωνίας.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους του Οργανισμού και διατίθεται στον ιστότοπο του Οργανισμού.