Φορέας

Νομοθετικό Πλαίσιο:

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015, προχώρησε στο διορισμό των μελών του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη βάση του «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015.»

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης έχει αναλάβει της αρμοδιότητες τους Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).

Η νέα Νομοθεσία παρέχει ένα πλαίσιο πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης μέσα στο οποίο τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν μηχανισμούς και να αναπτύξουν διαδικασίες εσωτερικής ποιότητας.

Αποστολή:

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και για την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Αρμοδιότητες:

Επιπρόσθετα με τις αρμοδιότητες των πιο πάνω αναφερόμενων σωμάτων, ο Φορέας έχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης
  • Έλεγχος της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών
  • Αξιολόγηση της ποιότητας των διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, που προσφέρονται από ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες
  • Έλεγχος των προϋποθέσεων παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης από ιδρύματα του εξωτερικού στη Δημοκρατία
  • Έλεγχος της Δια- ιδρυματικής συνεργασίας των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης
  • Η παροχή πληροφοριών για την πιστοποίηση ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης


Με τη συνεργασία των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, ο Φορέας θα συμβάλει στην προσπάθεια για ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ποιοτικής ανώτερης εκπαίδευσης, σύμφωνα και με τα επίπεδα που προνοεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA). Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου αποβλέπει στην ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας (European Network of Quality Assurance – E.N.Q.A.), όσο και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (European Quality Assurance Register – E.Q.A.R.).

Οι κατάλογοι των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Παρουσίαση για τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)