Αποφάσεις Πολιτικής του Συμβουλίου του Φορέα κατά την 12η Σύνοδο του στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 και κατά την 13η Σύνοδο του στις 20 Δεκεμβρίου 2016

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, κατά την 12η Σύνοδό του στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 και κατά την 13η Σύνοδό του στις 20 Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Πρακτική Άσκηση:
  • Για την πρακτική άσκηση πρέπει να υπάρχει ειδικός Οδηγός Πρακτικής Άσκησης, στον οποίο να περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικής φύσεως θέματα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των κατάλληλων εποπτών πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
  • Σε όλα τα νέα προγράμματα σπουδών να λαμβάνεται σχετική πρόβλεψη, κατά το σχεδιασμό τους, σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση και ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης να υποβάλλεται μαζί με το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα.

Τροποποιήσεις σε Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών:
  • Τα Ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν το Συμβούλιο του Φορέα για τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών τους.
  • Τυχόν αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών (προσθήκη μαθημάτων/ECTS) δεν θα συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για υφιστάμενους φοιτητές.
  • Όλες οι αλλαγές πρέπει να τυγχάνουν, πριν την εφαρμογή τους, της έγκρισης όλων των αρμοδίων οργάνων των Ιδρυμάτων.
Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του Φορέα για τον καθορισμό κριτηρίων και δεικτών ποιότητας, στη βάση του Άρθρου (6) του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου.