Προκαταρκτικές απόψεις για θέματα κανονισμών οι οποίοι απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης Κανονισμών Αξιολόγησης- Πιστοποίησης.

Παρακαλώ να αποστείλετε προκαταρκτικές απόψεις, σε θέματα Κανονισμών, μέχρι τις 10 Μαΐου το αργότερο, για να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση κατά τη διαδικασία Διαβούλευσης την οποία ο Φορέας θα έχει με όλα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και στην οποία θα κληθείτε να συμμετάσχετε.