Πιστοποίηση Προγραμμάτων κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Για τα προγράμματα τα οποία είχαν υποβληθεί για αξιολόγηση στη ΔΑΑΕ, κατά τη μεταβατική περίοδο 2014 -2015 και έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα, η ημερομηνία πιστοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αξιολόγησης στη ΔΑΑΕ.

Η μεταβατική περίοδος καλύπτει την περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο 2015, δηλαδή από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης αξιολόγησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φορέα