Υποβολή Εγγράφων στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 23η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των θεμάτων, των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία προωθούνται στον Φορέα θα πρέπει, απαραίτητα, να ακολουθούνται οι πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές:

 1. Γενικά:
  • Όλη η αλληλογραφία απευθύνεται και προωθείται στην Πρόεδρο του Συμβουλίου του Φορέα.
  • Κανένα έγγραφο δεν προωθείται στον Φορέα χωρίς καλυπτική επιστολή με συγκεκριμένο θέμα.
  • Όταν πρόκειται για απαντήσεις σε επιστολές του Φορέα πρέπει, οπωσδήποτε στις επιστολές των ιδρυμάτων, να γίνεται αναφορά (α) στο θέμα, (β) στην ημερομηνία και (γ) στον αριθμό φακέλου που φέρει η επιστολή του Φορέα.
 1. Υποβολή παρατηρήσεων επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης:
Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής των παρατηρήσεων του ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), όπως αυτή προνοείται από το Άρθρο 20(2)ε (iii) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμων του 2015 και 2016,» σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Οι γραπτές θέσεις του ιδρύματος διατυπώνονται, επί όλων των παρατηρήσεων στην ΕΕΑ και όχι μόνο στα καταληκτικά σχόλια.
 • Το ίδρυμα τεκμηριώνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών σύμφωνα με την ΕΕΑ. Υπογραμμίζεται ότι, αναμένεται τεκμηρίωση της υλοποίησης αλλαγών και όχι απλώς δέσμευση για μελλοντική υλοποίηση.
 • Τα σημεία της ΕΕΑ πάνω στα οποία το ίδρυμα εκφράζει συγκεκριμένες απόψεις αναγράφονται όπως έχουν στην Έκθεση και απαντώνται ένα προς ένα. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση της ΕΕΑ, για εύκολη αναφορά.
 • Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, εκεί και όπου χρειάζεται, να υποβάλλονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα ΜΟΝΟ και στα οποία θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Όνομα και σημερινός τίτλος- βαθμίδα
 • Σπουδές στην Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ακαδημαϊκό προσόν)
 • Ιστορικό απασχόλησης, με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης για κάθε ένα κέντρο απασχόλησης
 • Ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδότης, τίτλος, ρόλος π.χ. ακαδημαϊκός υπεύθυνος/μέλος ομάδας, ερευνητής, βοηθός ερευνητής. Μέχρι 10 τα σημαντικότερα και τα 5 πιο πρόσφατα - μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - συμμετοχή σε συμβούλια/ εκδοτικές επιτροπές
 • Δημοσιεύσεις- Μέχρι 10 οι σημαντικότερες και οι 5 πιο πρόσφατες- μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
 • Βραβεύσεις/ διεθνείς διακρίσεις - όπου υπάρχουν
Για τα πιο πάνω, το ίδρυμα καλείται να επιβεβαιώνει ότι έχει ληφθεί η έγκριση των επηρεαζόμενων προσώπων για προώθηση των δεδομένων τους στη βάση των προνοιών των «περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως 2012.

 1. Άλλη Αλληλογραφία σε Σχέση με τη Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης:
Όσον αφορά σε άλλη σχετική με την Εξωτερική Αξιολόγηση αλληλογραφία προς τον Φορέα σημειώνονται τα ακόλουθα:

3.1 Υποβολή Έκθεσης του Ιδρύματος για Δεύτερη Αξιολόγηση

3.1.1 Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής της Έκθεσης του ιδρύματος σε επιστολή του Φορέα για Δεύτερη Αξιολόγηση, όπως αυτή προνοείται από το Άρθρο 20(2) στ (ii) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμων του 2015 και 2016, πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση στην επιστολή του Φορέα και να δίνονται στα σημεία αυτά και μόνο συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις υλοποίησης αλλαγών.

 3.1.2 Το ίδρυμα τεκμηριώνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών σύμφωνα με την ΕΕΑ. Υπογραμμίζεται ότι, αναμένεται τεκμηρίωση της υλοποίησης αλλαγών και όχι απλώς δέσμευση για μελλοντική υλοποίηση.

3.2 Υποβολή Ένστασης

3.2.1 Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής ένστασης του ιδρύματος με αίτημα την επανεξέταση της γενόμενης από το Φορέα  Αξιολόγησης, σημειώνεται ότι αυτή πρέπει να περιορίζεται τους λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του ιδρύματος αιτιολογούν την ανάκληση και επανεξέταση της Έκθεσης Αξιολόγησης. Στο περιεχόμενο της ένστασης να μην περιλαμβάνονται νέα στοιχεία καθώς η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης από το Συμβούλιο του Φορέα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα γεγονότα που ίσχυαν κατά την ημερομηνία απόρριψης του προγράμματος.

 1. Καταληκτικά
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση των προνοιών «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμων του 2015 και 2016,» τα πιο πάνω έγγραφα προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα, ενδείκνυνται τα ακόλουθα:

 • Τα έγγραφα να είναι σύντομα και περιεκτικά
 • Να περιορίζονται ΑΥΣΤΗΡΑ στην απάντηση των σημείων που περιέχονται στις Εκθέσεις/επιστολές που αποστέλλονται από τον Φορέα ΜΟΝΟ και να μην περιλαμβάνουν εκτός θέματος σχολιασμό.