Διεξαγωγή Έρευνας στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 27η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε να επισημάνει τα ακόλουθα:
Το σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί όπως η προσφορά προγραμμάτων και η απονομή ακαδημαϊκών τίτλων πληροί τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας. Αυτά τα κριτήρια αναφέρονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που διεξάγει, προωθεί και αξιοποιεί την έρευνα στη διδασκαλία.

Η ερευνητική κουλτούρα και όχι απλώς η πληροφόρηση για τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα είναι απαραίτητη για την προσφορά προγραμμάτων πτυχίου και μεταπτυχιακών.

Η ερευνητική κουλτούρα που απαιτείται από ένα σύγχρονο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτυπώνονται στις δημοσιεύσεις του προσωπικού που διδάσκει σε κάθε πρόγραμμα και δεν αρκεί για την ανάπτυξή της η εγκαθίδρυση Κέντρων Έρευνας.

Ημερομηνία: 9 Μαρτίου 2018

ΤίτλοςΑρχείο
Διεξαγωγή Έρευνας στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης - 9 Μαρτίου 2018