Ίδρυση Νέου Τμήματος ή Μετεξέλιξη και Μετονομασία Υφιστάμενων Τμημάτων

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Η ίδρυση νέου Τμήματος ή η μετεξέλιξη και μετονομασία υφιστάμενων Τμημάτων προϋποθέτει αξιολόγηση και πιστοποίηση από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. Η Τμηματική Αξιολόγηση - Πιστοποίηση προνοείται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμοι» [Ν. 136(Ι)/2015 και 47(Ι)/2016] ρητά αναφέρουν:

Άρθρο 2:

«Πιστοποίηση Ποιότητας» σημαίνει τη θεσμοθετημένη αναγνώριση ενός ιδρύματος ή τμήματος ή προγράμματος σπουδών με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα από το Φορέα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια και δείκτες, εφεξής καλούμενη “Πιστοποίηση”∙

Άρθρο 4 (β):

Εξωτερική Αξιολόγηση, η οποία συνίσταται στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, οπότε καλείται Ιδρυματική Αξιολόγηση ή αναφορικά με τμήμα ιδρύματος, οπότε καλείται Τμηματική Αξιολόγηση ή αναφορικά με Πρόγραμμα Σπουδών ιδρύματος, οπότε καλείται Προγραμματική Αξιολόγηση, με σκοπό τη διατύπωση κρίσης ως προς την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και η οποία περιλαμβάνει τα διακριτά στάδια που καθορίζονται στο άρθρο 20∙

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Νόμος του Φορέα στο άρθρο 39  προβλέπει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων με προηγούμενους νόμους υπερισχύουν οι πρόνοιες του Νόμου του Φορέα:   

Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις- (α) των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011∙ (β) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013∙ (γ) των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010∙ (δ) των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014 και (ε) των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.