Πρακτική Άσκηση σε Προγράμματα Σπουδών

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 32η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουλίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που περιέχει πρακτική άσκηση υποβάλλονται απαραίτητα τα πιο κάτω στοιχεία:

  1. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης, με τη διάρκεια και τα ECTS, καθώς και το περιεχόμενο, τον σκοπό, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και όλα τα ακαδημαϊκής, τεχνικής και πρακτικής φύσεως θέματα για την πρακτική άσκηση, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017.
  2. Τα στοιχεία του ιδρύματος/οργανισμού όπου θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και τα στοιχεία των εποπτών εντός και εκτός Κύπρου, ήτοι:
    1. Αριθμό φοιτητών και τις πιο κάτω πληροφορίες για έκαστο των φοιτητών
    • Ίδρυμα/Οργανισμός όπου θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας)
    • Επόπτης (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου άμεσης επικοινωνίας)
  3. Συμφωνία και υπογραφές με το ίδρυμα/οργανισμό και τους επόπτες
  4. Κριτήρια επιλογής των ιδρυμάτων/οργανισμών και των εποπτών
Γνώμονας των πιο πάνω προνοιών είναι αφενός η διασφάλιση της ποιότητας και η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής εργασίας και του προγράμματος και αφετέρου η διαφάνεια στις διαδικασίες.

13 Ιουλίου 2018