Υποβολή Αιτήσεων για Αξιολόγηση – Ενοποίηση Ανακοινώσεων

Το Συμβούλιο του Φορέα κατά την 36η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018 αποφάσισε όπως αναρτήσει την παρούσα ενιαία ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για αξιολόγηση πιστοποίηση:

Ι) Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων από τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης για Εξωτερική Αξιολόγηση ( 25 Ιουνίου 2018)

Στην πιο πάνω αναφερόμενη ανακοίνωση τα χρονοδιαγράμματα τέθηκαν ως ακολούθως:

Ιδρυματική Αξιολόγηση: Μέχρι την 1η Ιουλίου 2019

Προγραμματική Αξιολόγηση:
 • Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών: Μέχρι τις 4 Ιουλίου 2019
 • Νέα Προγράμματα Σπουδών: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Φορέας θα δώσει προτεραιότητα στις ιδρυματικές αξιολογήσεις, διότι αυτές συναρτώνται και με τον αριθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τα οποία ένα ίδρυμα μπορεί να υποστηρίξει.

ΙΙ) Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων στον Φορέα από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, για Εξωτερική Αξιολόγηση (25 Iουνίου 2018)


Στην πιο πάνω αναφερόμενη ανακοίνωση τα χρονοδιαγράμματα τέθηκαν ως ακολούθως:

Ιδρυματική Αξιολόγηση: Μέχρι την 1η Ιουλίου 2019

Προγραμματική Αξιολόγηση:
 • Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών: Μέχρι τις 1η Ιουλίου 2019
 • Νέα Προγράμματα Σπουδών: Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018

Λόγω της προτεραιότητας σε ιδρυματική και προγραμματική επαναξιολόγηση ο Φορέας θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για νέα προγράμματα (2-3 από κάθε πανεπιστήμιο), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.  Ο αριθμός των προγραμμάτων είναι καθοριστικός για τις ιδρυματικές και τμηματικές αξιολογήσεις και ο Φορέας εφιστά την προσοχή σε έναν ορθολογιστικό προγραμματισμό από τα πανεπιστήμια για τα προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρονται, αυτούσια ή με τροποποιήσεις.  

 • Διευκρινίζεται ότι για τις Τμηματικές Αξιολογήσεις η υποβολή αίτησης θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιουλίου 2019.

ΙΙΙ)
Υποβολή Προγραμμάτων για Αξιολόγηση - Υφιστάμενα (10 Νοεμβρίου 2017)

Στην πιο πάνω αναφερόμενη ανακοίνωση, για διευκόλυνση της διαδικασίας, τέθηκαν προτεραιότητες όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων για αξιολόγηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, ως ακολούθως:

 • Προγράμματα των οποίων η λειτουργία άρχισε πριν το 2010. Όπου αυτό δεν εφαρμόζεται, προτεραιότητα έχουν τα προγράμματα που λειτούργησαν κατά τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος.
 • Όλα τα διδακτορικά προγράμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση από τον Φορέα
 • Όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση από τον Φορέα.

IV)
Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης (1η Φεβρουαρίου 2018)
Στην πιο πάνω ανακοίνωση σημειώνονται τα ακόλουθα:

Αίτηση για Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση:
Η αίτηση για Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση - Πιστοποίηση υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα.

Αίτηση για Προγραμματική Αξιολόγηση:
Η αίτηση για αξιολόγηση προγράμματος  υποβάλλεται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος.

Εάν προσφέρεται στην ελληνική ή άλλη γλώσσα υποβάλλεται στα Αγγλικά και στη γλώσσα που προσφέρεται το πρόγραμμα.

V)
Γλώσσα Οδηγών Μελέτης για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών (16 Ιουνίου 2018)
Στην πιο πάνω ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:
Για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για τα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, μαζί με την αίτηση για προγραμματική αξιολόγηση θα πρέπει να υποβάλλεται, ενδεικτικά, και ένας  οδηγός μελέτης στα Αγγλικά για ένα μάθημα μόνο. Νοείται ότι θα υποβάλλονται όλοι οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών.
Ταυτόχρονα υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

 • Οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση.  
 • Όταν πρόκειται για εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου οι οδηγοί μελέτης για όλα τα μαθήματα (courses) για τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει να είναι έτοιμοι κατά την αξιολόγηση (Ανακοίνωση ημερομηνίας 15/2/2018).
 • Τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τα οποία δεν κατατίθεται έτοιμο το υλικό και οι oδηγοί μελέτης, με βάση τα δείγματα που έχουν αποσταλεί από τον Φορέα, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν θα αποστέλλονται για αξιολόγηση.
 • Σε περίπτωση ελλείψεων στο υλικό και σε ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, οι οποίες θα επισημαίνονται από τις ΕΕΑ, θα απορρίπτονται. Η σπουδή κατάθεσης προγραμμάτων για αξιολόγηση δεν υποστηρίζει την ποιότητα (Ανακοίνωση ημερομηνίας 10/8/2017).

VI)
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Για τα τα προγράμματα τριετούς και τετραετούς διάρκειας το απαιτούμενο προσωπικό κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος πρέπει να επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των διδακτικών απαιτήσεων των δύο πρώτων ετών.  Πριν τη λήξη του 50% της διάρκειας του προγράμματος  προσλαμβάνεται το υπόλοιπο προσωπικό για την κάλυψη όλων των αναγκών του προγράμματος, του οποίου τα ονόματα και ακαδημαϊκά προσόντα κοινοποιούνται στον Φορέα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

 • Επαρκές ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό αποτελεί βασικό στοιχείο πιστοποίησης ενός προγράμματος και αποτελεί δέσμευση για το ίδρυμα και για την  όποια αλλαγή, ενημερώνεται ο Φορέας.
 • Υποβάλλεται με την αίτηση αξιολόγησης ο πλήρης προγραμματισμός προσλήψεων ανά έτος και περιλαμβάνει αριθμό προσωπικού, γνωστικό αντικείμενο/ειδικότητα και ακαδημαϊκά προσόντα. 

 

Σημείωση: Για σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συστηματικά τον ιστότοπο του Φορέα.