Φόρτος Εργασίας – European Credit Transfer System (ECTS)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 8η Σύνοδό του, στις 18 και 19 Ιουλίου 2016, αποφάσισε και σας ενημερώνει τα ακόλουθα:

Το Άρθρο (37) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, προνοεί ότι τα τοπικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστώσεων (ECTS) σύμφωνα με τις δηλώσεις των Συνόδων των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης καλούνται όπως εφαρμόσουν τα πιο κάτω:
 • 1 ECTS ισούται με 25 – 30 ώρες φόρτου εργασίας
 • Για τα μονοετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Πιστοποιητικού / Certificate ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 60 ECTS
 • Για τα διετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Διπλώματος / Diploma ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 120 ECTS
 • Για τα τριετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος / Higher Diploma ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 180 ECTS
 • Για τα τετραετή προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου / Bachelor Degree ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 240 ECTS τα οποία κατανέμονται σε 8 (οκτώ) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 90 ECTS και ο μέγιστος φόρτος εργασίας στα 120 ECTS. Όσον αφορά στην πρακτική εξάσκηση που ενδεχομένως να προνοείται για την ολοκλήρωση προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ, αυτή θα είναι επιπλέον της φοίτησης και πέραν των 90 ή των 120 ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα.
 • Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, ο ελάχιστος φόρτος εργασίας καθορίζεται στα 180 ECTS με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής κατέχει τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Διδακτορικού.
 • Όσον αφορά στη θερινή περίοδο, η οποία καθορίζεται από το ίδρυμα και αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης σημειώνονται τα ακόλουθα:
  • Αρχίζει μετά τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου και διαρκεί, το ελάχιστο, επτά (7) εβδομάδες.
  • Ο μέγιστος αριθμός, που μπορεί να πιστωθεί σε φοιτητή κατά τη θερινή περίοδο, είναι 15 ECTS.
  • Εάν ο φοιτητής επιλέξει να εγγραφεί κατά τη θερινή περίοδο, η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
Νοείται ότι η εγγραφή σε μαθήματα γίνεται με την έναρξη του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου.

Επίσης νοείται ότι η απονομή τίτλου σπουδών σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να γίνει πριν τη συμπλήρωση των οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων.