Εγγραφή Φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών πριν την Πιστοποίηση τους από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης εφιστά την προσοχή όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στα ακόλουθα:
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 (δ)(iii) του Νόμου 136(1)2015 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 47(1)2016 «νέα προγράμματα σπουδών που προορίζεται να λειτουργήσουν από Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να τύχουν Προγραμματικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης από το Φορέα στη μορφή και με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται από το Φορέα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του: Νοείται περαιτέρω ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία νέου προγράμματος σπουδών χωρίς το πρόγραμμα αυτό να έχει την Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίησή του κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από τη δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
  • Σύμφωνα με το Άρθρο (20) (4) «δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή σε πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.»
  • Το Άρθρο 38 (6), ρητά αναφέρει ότι: «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.».
Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, εγγραφή φοιτητών σε νέα προγράμματα τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, συνεπάγεται τη λήψη νομικών μέτρων, εκ μέρους του Φορέα, εναντίον των παρανομούντων ιδρυμάτων.

Εφιστούμε, επίσης, την προσοχή στο γεγονός ότι το θέμα εμπεριέχει επιπλέον νομικές και άλλες προεκτάσεις, οι οποίες απορρέουν από την εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να μην πιστοποιηθούν, με βάση τις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από τις Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου του Φορέα.

Προτού προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, ο Φορέας δίνει την ευκαιρία στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης να ακουστούν και τα καλεί να τοποθετηθούν, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, για το θέμα της παράνομης εγγραφής φοιτητών σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα, αναφέροντας κάθε περίπτωση προγράμματος ξεχωριστά.