Ενημέρωση για τη διαδικασία Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στην 11η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016, μελέτησε τα προς πιστοποίηση νέα προγράμματα των οποίων η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για συναφή θέματα Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 47(Ι)/2016] και ανακοινώνει:
  • Υποβλήθηκαν για αξιολόγηση 64 νέα προγράμματα
  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης για 39
  • Πιστοποιήθηκαν 10- ποσοστό 26%
  • Παραπέμφθηκαν σε δεύτερη αξιολόγηση, με βάση το άρθρο 20(2),(στ),(ii) του Νόμου, 13 προγράμματα- ποσοστό 33%
  • Απορρίφθηκαν- δεν έχουν πάρει πιστοποίηση 16- ποσοστό 41%
Η Έκθεση Αξιολόγησης του Φορέα, θα αποσταλεί στα ιδρύματα και παράλληλα θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dipae. ac.cy.