Πρακτική Άσκηση και ECTS

Το Συμβούλιο του Φορέα, κατά την 38η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα τα ακόλουθα: 

Η τοποθέτηση πρακτικής άσκησης σε πρόγραμμα σπουδών μπορεί να γίνει με αντικατάσταση ενός μαθήματος επιλογής με τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας (ECTS) ή ως φόρτος εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, ούτως ώστε να μην γίνεται υπέρβαση των 30 ECTS ανά εξάμηνο και των 15 κατά τη θερινή περίοδο.

Τα προγράμματα, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα, δεν θα πρέπει να επαναξιολογηθούν από τον Φορέα, παρά μόνο στα πλαίσια επαναξιολόγησης στην πενταετία, όπως προνοεί η Νομοθεσία.

25 Ιανουαρίου 2019