Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων

Στη συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων (παρ. βλ. Υποβολή Αιτήσεων για Αξιολόγηση - Ενοποίηση Ανακοινώσεων, ημ. 22 Νοεμβρίου 2018) το Συμβούλιο του Φορέα, στην 39η Σύνοδό του, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των ιδρυμάτων για τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα για κατάθεση, μαζί με την ιδρυματική και τμηματική, όλων των προγραμμάτων για επαναξιολόγηση, αποφάσισε και ενημερώνει για τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα:
 • 1/7/2019

  1. Αιτήσεις από τα Πανεπιστήμια και τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) για Ιδρυματική αξιολόγηση.

  2. Αιτήσεις από τα Πανεπιστήμια για τις Τμηματικές αξιολογήσεις. Μαζί με αυτές μπορεί να κατατίθεται και πλήρης αίτηση των μέχρι 4 προγραμμάτων τα οποία θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2019. Εναλλακτικά, η πλήρης αίτηση των προγραμμάτων, τα οποία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Τμηματικής αξιολόγησης, μπορεί να κατατεθεί μέχρι τις 30.11.2019, εφόσον μαζί με την αίτηση για τμηματική αξιολόγηση κατατεθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, κατάλογος των προγραμμάτων τα οποία θα αξιολογηθούν με την Τμηματική, μαζί με τις δύο πρώτες σελίδες του Εντύπου 200.1, συμπληρωμένες για κάθε πρόγραμμα.

  3. Υποβολή, από όλα τα ιδρύματα, του καταλόγου των υφιστάμενων προγραμμάτων τους τα οποία χρειάζεται, με βάση τη νομοθεσία, να επαναξιολογηθούν, με τη συμπλήρωση των δύο πρώτων σελίδων του Εντύπου 200.1 για κάθε πρόγραμμα.

  4. Υποβολή ολοκληρωμένων αιτήσεων από ΙΣΤΕ για τουλάχιστον του 50% των προγραμμάτων σπουδών τους. Να υποβληθεί, επίσης, κατάλογος των υπολοίπων προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα υποβληθούν για επαναξιολόγηση, με τη συμπλήρωση των δύο πρώτων σελίδων του Εντύπου 200.1 για κάθε πρόγραμμα.

 • Μέχρι 30/11/2019
  Υποβολή από τα Πανεπιστήμια πλήρους αίτησης για το κάθε ένα από τα μέχρι 4 προγράμματα σπουδών τα οποία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Τμηματικής αξιολόγησης σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2019.

 • Μέχρι 30/4/2020
  Υποβολή από τις ΙΣΤΕ πλήρους αίτησης για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών.

 • Μέχρι 31/3/2020
  Υποβολή από τα Πανεπιστήμια πλήρους αίτησης για κάθε ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών.
Η αποπληρωμή του τέλους αξιολόγησης καταβάλλεται με την υποβολή της πλήρους αίτησης.

Η πρόνοια «μέχρι» στα χρονοδιαγράμματα υποδεικνύει την ανάγκη να μην υποβάλλονται όλα τα προγράμματα ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται ο φόρτος εργασίας για τα ιδρύματα και τον Φορέα.


Συνοψίζονται οι περίοδοι, οι οποιες αναφέρονται πιο πάνω, ως εξής:
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σε τρείς περιόδους:
  • Μέχρι 1η Ιουλίου 2019
  • Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019
  • Μέχρι 31η Μαρτίου 2020
 • ΙΣΤΕ σε δύο περιόδους:
  • Μέχρι 1η Ιουλίου 2019
  • Μέχρι 30 Απριλίου 2020
Τονίζεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων για την Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιουλίου το αργότερο, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις.
Λόγω της προτεραιότητας σε ιδρυματική και προγραμματική επαναξιολόγηση ο Φορέας θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για νέα προγράμματα (2-3 από κάθε ίδρυμα), μέχρι την 30η Απριλίου 2019. Ο αριθμός των προγραμμάτων και ο επαρκής αριθμός διδασκόντων είναι καθοριστικός για τις ιδρυματικές και τμηματικές αξιολογήσεις και ο Φορέας εφιστά την προσοχή σε έναν ορθολογιστικό προγραμματισμό από τα ιδρύματα για τα προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρονται, αυτούσια ή με τροποποιήσεις, καθώς και για τον προγραμματισμό νέων προγραμμάτων.
4 Μαρτίου 2019