Πολιτική για τα προγράμματα ΜΑΣΤΕΡ

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ επισημαίνει ότι, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), τα προγράμματα Μάστερ κατατάσσονται στο επίπεδο 7 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την πιστοποίησή τους. 

Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρουν, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τις εργασίες και την αξιολόγηση  ότι τα προγράμματα Μάστερ προσφέρουν:   

  • Γνώση: Εξειδικευμένη, υψηλών απαιτήσεων γνώση, με ένα ποσοστό να βρίσκεται στην κορυφή των γνώσεων στον συγκεκριμένο επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα του προγράμματος, ως βάση για αυθεντική σκέψη και/ή έρευνα. Το επίπεδο Μάστερ απαιτεί κριτική εγρήγορση για τα γνωστικά ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών και στους τομείς συνάντησης του με διαφορετικούς τομείς σπουδών.
  • Δεξιότητες: Εξειδικευμένες δεξιότητες λύσης προβλήματος, οι οποίες απαιτούνται για έρευνα ή/και καινοτομία, ούτως ώστε ο φοιτητής να αναπτύξει νέα γνώση και διαδικασίες και να είναι σε θέση να συνθέσει γνώση από διαφορετικούς τομείς.
  • Εφαρμογή γνώσης και δεξιοτήτων με υπευθυνότητα και αυτονομία: Χειρίζεται και μετασχηματίζει εργασία ή συγκείμενα μελέτης, τα οποία είναι πολύπλοκα, απρόβλεπτα και τα οποία απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει ευθύνη για συμμετοχή στην επαγγελματική γνώση και πρακτική και/ή για επανεξέταση της στρατηγικής ομάδων.

Οι πιο πάνω προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται για προγράμματα Μάστερ τα οποία υποβάλλονται για αξιολόγηση-πιστοποίηση στον Φορέα ΔΙΠΑΕ.


11 Ιουλίου 2019