Φόρτος Εργασίας – European Credit Transfer System (ECTS) (Αρ. 2)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την κατά την 15η Σύνοδό του στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε όπως διασαφηνίσει συγκεκριμένα σημεία που περιέχονται στην Ανακοίνωσή του με τίτλο «Φόρτος Εργασίας – European Credit Transfer System (ECTS)» ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2015. Οι αποφάσεις που έχει λάβει ο Φορέας σχετικά με το θέμα μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο.

Το Άρθρο (37) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, προνοεί ότι τα τοπικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστώσεων (ECTS) σύμφωνα με τις δηλώσεις των Συνόδων των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης καλούνται όπως εφαρμόσουν τα πιο κάτω:

 • Ορισμοί

  Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: Το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 14-16 διδακτικές εβδομάδες (ή ερευνητικές εβδομάδες αντίστοιχα). Τυπικά, ο μέγιστος φόρτος εργασίας σε σχέση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε φοιτητή μπορούν να πιστωθούν με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

  Ακαδημαϊκό Έτος: Το κάθε ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την 1η Σεπτεμβρίου του εκάστοτε ημερολογιακού έτους έχει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Η έναρξη φοίτησης γίνεται μόνο κατά την έναρξη του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου.

  Θερινή Περίοδος: Η περίοδος μεταξύ της λήξης του εαρινού εξαμήνου και της έναρξης του χειμερινού εξαμήνου καλείται θερινή περίοδος. Οι μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην θερινή περίοδο δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 15. Στην περίπτωση προγραμμάτων Μάστερς όπου η φοίτηση κατά την θερινή περίοδο έχει πιστωθεί με 15 μονάδες ECTS, οι υπολειπόμενες μονάδες ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση τίτλου σπουδών 90 ECTS μπορούν να αποκτηθούν και να πιστωθούν στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και μέσα σε περίοδο όχι μικρότερη των 4 εβδομάδων.

  • 1 ECTS ισούται με 25 – 30 ώρες φόρτου εργασίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα.
  • Για τα μονοετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Πιστοποιητικού / Certificate, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι 60 ECTS.
  • Για τα διετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Διπλώματος / Diploma, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι 120 ECTS.
  • Για τα τριετή προγράμματα σπουδών επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος / Higher Diploma, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι 180 ECTS.
  • Για τα τετραετή προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου / Bachelor Degree, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι 240 ECTS τα οποία κατανέμονται σε 8 (οκτώ) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι η απονομή τίτλου σπουδών σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να γίνει πριν τη συμπλήρωση των οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  • Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι 90 ECTS και ο μέγιστος αριθμός είναι120 ECTS. Όσον αφορά στην πρακτική εξάσκηση που ενδεχομένως να προνοείται για την ολοκλήρωση προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ, αυτή θα είναι επιπλέον της φοίτησης και πέραν των 90 ή των 120 ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα.

  Διευκρινίζεται ότι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, για συμπλήρωση 90 ΕCTS, το πρόγραμμα επεκτείνεται χρονικά μετά την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Η διάρκεια του προγράμματος καθορίζεται κατά την Πιστοποίηση από τον Φορέα.

  • Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, ο ελάχιστος αριθμός ECTS που πιστώνεται είναι τα 180 ECTS, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής κατέχει τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Διδακτορικού.
  • Όσον αφορά στη θερινή περίοδο, η οποία καθορίζεται από το ίδρυμα και αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης, σημειώνονται τα ακόλουθα:
   • Αρχίζει μετά τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου και διαρκεί, το ελάχιστο, επτά (7) εβδομάδες.
   • Ο μέγιστος αριθμός ECTS, που μπορεί να πιστωθεί σε φοιτητή κατά τη θερινή περίοδο, είναι 15 ECTS.
   • Εάν ο φοιτητής επιλέξει να εγγραφεί κατά τη θερινή περίοδο, η φοίτηση είναι υποχρεωτική.