Αξιολόγηση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, διασαφηνίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης νέων προγραμμάτων σπουδών, ούτως ώστε να μην παρατηρούνται οι ίδιες ελλείψεις που έχουν επισημανθεί στο παρελθόν:

  • Το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα (course)  και όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες για αξιολόγηση από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ).
  • Έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμα για αξιολόγηση  από τις ΕΕΑ, δειγματικές εργασίες και δειγματικά εξεταστικά δοκίμια. Το επίπεδο των εργασιών και των τελικών εξετάσεων είναι δείκτης ανταπόκρισης του προγράμματος στο αντίστοιχο επίπεδο του European qualifications framework (EQF).
  • Όλο το πληροφοριακό υλικό για το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών (συμπεριλαμβανομένων και των διδάκτρων) το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, εάν και εφόσον πιστοποιηθεί το πρόγραμμα, είναι έτοιμο κατά την αξιολόγηση.
  • Τα ονόματα όλων όσων θα εργαστούν σε νέο υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμα στην ΕΕΑ, μαζί με το βιογραφικό τους. Με την πιστοποίηση πρέπει να δημοσιευτούν στη ιστοσελίδα του προγράμματος.
  • Διαθέσιμα κατά την αξιολόγηση είναι και τα κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών όπως και Εξέταση τοποθέτησης (Placement Test), εάν υπάρχει.

17 Σεπτεμβρίου 2019