Διδακτορικές Διατριβές

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης του ερευνητικού μέρους των διδακτορικών προγραμμάτων και σπουδών, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, διαπιστωμένη από το Συμβούλιο των τμημάτων, επιβλέποντες/ουσες σε διδακτορικές διατριβές μπορεί να είναι μη μόνιμα εκλεγμένα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα πιο κάτω:

  • Οι επιβλέποντες/ουσες είναι εγνωσμένου κύρους ερευνητές/ερευνήτριες, με διεθνείς δημοσιεύσεις στον ερευνητικό τομέα της διατριβής και είναι μόνιμα μέλη σε άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.
  • Οι επιβλέποντες/ουσες δεσμεύονται με ειδικό σύμφωνο για την επίβλεψη και συνεργασία με τα άλλα μέλη της Επιτροπής για όλα τα χρόνια εκπόνησης της διατριβής και εγκρίνονται από τα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου.
  • Το Τμήμα ορίζει συνεπιβλέποντα/ουσα- συνεργάτη/ιδα ο/η οποίος/α είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ από πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο /η φοιτητής /ρια, οπότε η Επιτροπή γίνεται τετραμελής.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν πιστοποιεί διδακτορικά προγράμματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν μαθήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο.

Απόφαση Συμβουλίου στην 83η Σύνοδο

 

4 Ιουλίου 2022