Διαδικασία Ενστάσεων – Υποβολή και Εξέταση

Στις 12 Φεβρουαρίου 2024, κατά την 103η Σύνοδό του και ακολουθώντας τη σύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ENQA, το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ υιοθέτησε την πιο κάτω διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, η οποία προνοείται στο Άρθρο  20(2) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων και από τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG-2015):

Ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να υποβάλει γραπτώς αιτιολογημένη ένσταση προς το Συμβούλιο του Φορέα για το αποτέλεσμα της εξωτερικής αξιολόγησής του, μόνο επί της διαδικασίας, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απόφασης του Φορέα και δεδομένου ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσει ότι η απόφαση του Φορέα δεν βασίζεται σε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, ότι τα κριτήρια δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά ή ότι οι διαδικασίες δεν έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια.
  1. Το Ίδρυμα δύναται να ζητήσει να ασκήσει το δικαίωμα προφορικής ακρόασης, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του αυτή ταυτόχρονα με την υποβολή γραπτής ένστασης.
  2. Το Συμβούλιο αποφασίζει είτε να αποδεχθεί την Ένσταση είτε να την απορρίψει. Η απόφαση στηρίζεται στα στοιχεία που προσκομίζει το ίδρυμα, τα οποία τεκμαίρουν ότι η ένσταση γίνεται για προβλήματα/παραλείψεις επί της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης και λήψης απόφασης.
  3. Η εξέταση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο στη βάση των δεδομένων που περιέχονται στον φάκελο του ιδρύματος/προγράμματος και στην απόφαση του Φορέα, όπως περιέχεται στα πρακτικά και όπως αυτή κοινοποιείται στο Ίδρυμα εντός της Τελικής Έκθεσης.
  4. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο συστήνει ανεξάρτητη ad-hoc επιτροπή για εξέταση της ένστασης για να γίνει η αρχική κρίση σχετικά με το αν έχει παραβιαστεί η διαδικασία.
  5. Ο Φορέας εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ένστασης αποφασίζει για την τελική αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης και αιτιολογεί πλήρως  την απόφασή του.  Το ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας ένστασης.

14 Φεβρουαρίου 2024