Μαθήματα εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης εφιστά την προσοχή όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 10 (1) και (2) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016,
  • Ο Φορέας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την Αξιολόγηση της διασυνοριακής εκπαίδευσης που προσφέρεται σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες από τοπικά ιδρύματα και αφορά-
    • την Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή των τμημάτων τα οποία προσφέρουν τέτοια προγράμματα ή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται μέσω διασυνοριακής εκπαίδευσης από τοπικά ιδρύματα·
    • την Αξιολόγηση Ποιότητας παραρτημάτων τοπικών ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν τα παραρτήματα αυτά ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω αξιολογήσεων.
  • Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

    Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά οποιωνδήποτε μαθημάτων (θεωρητικών ή εργαστηριακών) ή/και εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος ή/και πρακτική άσκηση προγραμμάτων σπουδών, τα οποία είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα να λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

    Από τα πιο πάνω εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ρητή απόφαση και έγκριση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ή αν πρόκειται για διαδικασία που εμπίπτει στα πλαίσια προγραμμάτων κινητικότητας και υπάρχει σχετική έγκριση ή αν πρόκειται για εγκριμένα προγράμματα που προσφέρονται μέσω της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων και εγκριμένων διαδικασιών που το πρόγραμμα σπουδών ορίζει.
30 Ιουνίου 2016