Πιστοποιήσεις για τα υπό αξιολόγηση Προγράμματα Σπουδών κατά την 11η Σύνοδο του Συμβουλίου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά την 11η Σύνοδο του Συμβουλίου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρ. Φακ ΙΔΡΥΜΑ
1 ΜSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες (Πλήρης Φοίτηση, δύο εξάμηνα (13 μήνες) ή μερική φοίτηση: τέσσερα εξάμηνα (24 μήνες) / 90 ECTS) 07.14.308.001 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)
2 Cognitive Systems (4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα/ 120 ECTS, Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ (MSc) 7.14.299.002 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)
3 Δημόσια Διοίκηση (MPA) (90 ECTS) 07.14.327.004 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
4 Maritime Law and Shipping Management (3 Academic Semesters, 18 Months / 90 ECTS, Master’s Degree) 07.14.318.004 Πανεπιστήμιο Frederick
(Λεμεσός)
5 Kομμωτική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα) 07.14.019.002 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης CDA College (Λάρνακα)
6 International Hospitality and Tourism Management (4 Years, plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts / 240 ECTS) 07.14.166.002 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης City Unity College
7 Αισθητική (4 Έτη Πλήρους Φοίτησης ή 8 Έτη Μερικής Φοίτησης, Πτυχίο) 07.14.043.001 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Cyprus College (Λεμεσός)
8 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων (2 Έτη, 120 ECTS, Δίπλωμα
Δίπλωμα)
07.14.068.003 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Frederick Institute of Technology (Λευκωσία)
9 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
(2 Έτη / 120 ECTS, Δίπλωμα)
07.14.068.002 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Frederick Institute of Technology (Λευκωσία)
10 Εκπαιδευτής Αεροβικής Γυμναστικής και Fitness (2 Έτη / 120 ECTS, Δίπλωμα) 07.14.074.001 Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Frederick Institute of Technology (Λεμεσός)


Ο Φορέας με βάση το Άρθρο 20(2)(στ)(i) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 47(Ι)/2016], θα αποστείλει τις Εκθέσεις Αξιολόγησης του Φορέα στα ιδρύματα των οποίων τα προγράμματα έχουν πιστοποιηθεί, παραπεμφθεί σε δεύτερη αξιολόγηση ή απορριφθεί, εντός τριών μηνών από την αποστολή στο ίδρυμα της Έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Τα ιδρύματα των οποίων τα προγράμματα υποβάλλονται σε δεύτερη αξιολόγηση, με βάση το Άρθρο 20 (2)(στ)(ii), δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη και θα πρέπει να συμμορφωθούν και υλοποιήσουν πλήρως τις αδυναμίες των προγραμμάτων, οι οποίες προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης, ως προς συγκεκριμένα στοιχεία-κριτήρια τα οποία θα τους κοινοποιηθούν με την Έκθεση του Φορέα. Για να αξιολογηθούν και στη συνέχεια πιστοποιηθούν από τον Φορέα, θα πρέπει να υποβληθεί Έκθεση από το Ίδρυμα η οποία θα τεκμηριώνει την πλήρη ανταπόκριση στα συγκεκριμένα κριτήρια και όχι απλώς δέσμευση για συμμόρφωση. Τα προγράμματα τα οποία, μετά τη δεύτερη αξιολόγηση θα πιστοποιηθούν από τον Φορέα, θα μπορούν να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο το οποίο έπεται της ημερομηνίας πιστοποίησης.

Τα ιδρύματα των οποίων τα προγράμματα απορρίπτονται, μπορούν, με βάση τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20(2)(ζ), να υποβάλουν ένσταση η οποία θα εξεταστεί από τον Φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν νέα προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα.