Η Ομάδα

dipae logo

Στο ΔΙ.Π.Α.Ε. εργοδοτούνται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ...... 

Visit Website

Ανώτερος Λειτουργός Α'

Widgetkit Slideset

Widgetkit Slideset

Ερατώ Ιωάννου 

Γραμματειακοί Λειτουργοί

Widgetkit Slideset

Widgetkit Slideset

Αντρη Ζήσιμου Νικολάου

Χρυσάνθη Δημητρίου

 

  Οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί

 


 

Καθήκοντα

Available for Joomla and WordPress
All widgets are fully responsive
Use shortcodes to show widgets anywhere
Clean and lightweight code
Semantic HTML5 markup
Asset file minification and compression
Supports touch gestures for mobile devices
Uses hardware accelerated CSS3 animations
Built with PHP 5.3+ and the latest jQuery version