Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες του ΙΔΕΠ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων: Βασική Δράση 1 - Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο Φορέας ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση, για τις διαδικτυακές ημερίδες που διοργανώνει και υλοποιεί το Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και οι οποίες αφορούν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων  για τη Βασική Δράση 1 «Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής στο ΙΔΕΠ στους πιο κάτω συνδέσμους:

27.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς)
Ώρα: 15:00 – 17:00

 31.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς

Ώρα: 15:00 – 17:00

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

   

17 Ιανουαρίου 2022

Εξετάσεις Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (Αρ. 2)

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι με βάση την έξαρση της πανδημίας και σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας οι εξετάσεις του Χειμερινού  εξαμήνου 2021-2022 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά. Όσον αφορά τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου να ακολουθούνται όλα τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμένους και μη.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των συμβατικών προγραμμάτων ή/και μικτή διδασκαλία με μία από τις πιο κάτω μεθόδους, τηρουμένων των μέτρων του Υπουργείου Υγείας  είναι επιλογή των ιδρυμάτων:

  • Διαδικτυακή προσφορά των συμβατικών προγραμμάτων, όλων ή μερικών μαθημάτων του προγράμματος (courses).
  • Ταυτόχρονη διδασκαλία του μισού ακροατηρίου με φυσική παρουσία και του άλλου μισού εξ αποστάσεως και εναλλαγή κατά εβδομάδα του ακροατηρίου που θα παρευρίσκεται στην αίθουσα.  
  • Οι φοιτητές μελετούν το θεωρητικό μέρος του περιεχομένου διαδικτυακά και γίνονται με φυσική παρουσία οι δραστηριότητες  ή/και τα εργαστήρια που αντιστοιχούν στο θεωρητικό μέρος (Flipped teaching).
  • Διδασκαλία μέρους του περιεχομένου διαδικτυακά ( π.χ. τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο) και μέρος του περιεχομένου με φυσική παρουσία   (Blended teaching).
  • Χρήση τεχνολογικών εργαστηρίων/ χώρων εξάσκησης, όπου οι φοιτητές συναντώνται για εξάσκηση και εργαστηριακή εργασία (Virtual rooms of practice).  

   

3 Ιανουαρίου 2022

Εξετάσεις Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι οι εξετάσεις του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου, 2021-22, θα πρέπει να διεξαχθούν διά ζώσης, για όσα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία και αφού τηρούνται τα πρωτόκολλα υγείας.

10 Δεκεμβρίου 2021

Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

Το Συμβούλιο του Φορέας ΔΙΠΑΕ, στην 74η έκτακτη Σύνοδο (29 Οκτωβρίου 2021), αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου, 2021-22, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, μπορούν να διεξαχθούν εξ αποστάσεως. 

Ο Φορέας παραπέμπει για το ίδιο θέμα στις ανακοινώσεις του που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνίες 19, 30 και 31 Μαρτίου 2020 - Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού. 


Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης 31 Μαρτίου 2020
Τελικές Εξετάσεις 30 Μαρτίου 2020
Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης 19 Μαρτίου 2020


29 Οκτωβρίου 2021

Προγράμματα σπουδών και ποιοτική λειτουργία της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2021 (Αρ. 2)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δύνανται για το Χειμερινό εξάμηνο 2021 να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων αυτών.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η παροχή αποκλειστικά εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας δεν εγγυάται ποιοτική διδασκαλία ούτε μπορεί να είναι επιλογή λειτουργίας η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των απονεμόμενων τίτλων σπουδών. Ενδείκνυται να γίνεται συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος και τις δυσκολίες που οι φοιτητές και φοιτήτριες προβλέπεται να αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά στο ασύγχρονο μέρος, αυτό θα πρέπει να είναι περιορισμένο σε ποσοστό και να αξιοποιεί διαδραστικές δραστηριότητες και έλεγχο από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Η μεικτή μάθηση (blended learning) θεμελιώνεται στον συνδυασμό διά ζώσης και διαδικτυακής διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος. Μεικτή μάθηση προσφέρεται και για τη διδασκαλία/μάθηση ενοτήτων των διαφόρων μαθημάτων (flipped classroom), όταν για παράδειγμα κάθε θεωρητικό μάθημα ημέρας προσφέρεται διαδικτυακά και ασύγχρονα και ο/η εκπαιδευτικός στο επόμενο διά ζώσης μάθημα επιλύει απορίες και εξετάζει με τους/τις φοιτητές/ριες ερωτήσεις επί της θεωρίας καθώς και εφαρμογές σε δραστηριότητες/επίλυση προβλημάτων.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί και να διαφυλαχθεί η ποιότητα της φοίτησης τόσο για τους ξένους φοιτητές/ριες όσο και για όσους/ες δεν μπορούν, λόγω των μέτρων, να έχουν φυσική παρουσία. Η προσφορά των συμβατικών μαθημάτων, με φυσική παρουσία μιας ομάδας φοιτητών/ριών και ταυτόχρονα με παρακολούθηση του διά ζώσης μαθήματος διαδικτυακά, την ίδια ώρα που γίνεται το διά ζώσης μάθημα, για όσους/ες δεν είναι δυνατό να παρευρίσκονται, εγγυάται την ποιότητα της διδασκαλίας και μάθησης.

Τονίζεται ότι η απόφαση του Φορέα ΔΙΠΑΕ, για διαδικτυακή προσφορά των συμβατικών προγραμμάτων, ουδόλως διαφοροποιεί το παιδαγωγικό πλαίσιο παροχής των προγραμμάτων σπουδών. Τα Ιδρύματα οφείλουν να μεριμνούν ούτως ώστε όλες οι παράμετροι ποιότητας, όπως οι καθηγητές που έχουν την εξειδίκευση για τη διδασκαλία των μαθημάτων, οι ώρες διδασκαλίας και ο φόρτος εργασίας που δικαιολογεί τα ECTS, η συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, η επίτευξη των συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, διασφαλίζονται, όπως προβλέπεται σε όλα τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

16 Σεπτεμβρίου 2021