Μηχανισμοί και Διαδικασίες Στήριξης Υποψηφίων Διδακτόρων στην Έρευνα

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ υπενθυμίζει στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης στα θέματα διδασκαλίας και έρευνας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.

Με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), τα Διδακτορικά προγράμματα κατατάσσονται στο επίπεδο 8 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την πιστοποίησή τους, όπως για παράδειγμα, τις ερευνητικές δεξιότητες και ερευνητικό έργο τόσο των διδασκόντων όσο και των υποψηφίων διδακτόρων.

Τα ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς και διαδικασίες στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητών που βρίσκονται σε προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού. Βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, τα ιδρύματα οφείλουν να μεριμνούν ειδικά ως προς την εξειδικευμένη ακαδημαϊκή/επιστημονική γνώση και στην ανάπτυξη της ικανότητας των υποψηφίων διδακτόρων για ερευνητική δραστηριότητα η οποία εδράζεται στην καινοτομία, την αυτονομία, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και τη δέσμευσή τους στην ανάπτυξη νέων ιδεών.

Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών διδακτορικού επιπέδου (κατά την επιτόπου επίσκεψη), τα ιδρύματα αναμένεται να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τεκμήρια της ερευνητικής δραστηριότητας και των υποψηφίων διδακτόρων τους, (π.χ. δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων τουλάχιστον, θέματα διατριβών και έρευνα η οποία διεξάγεται/διεξήχθη).

13 Μαΐου 2021

Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 65η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021 αποφάσισε όπως επαναφέρει περιεχόμενο των σχετικών με το πιο πάνω θέμα ανακοινώσεών του για εφαρμογή:

ΤίτλοςΗμερομηνία Δημοσίευσης
Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020 – 2021 στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας 5 Νοεμβρίου 2020
Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας 29 Απριλίου 2020
Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης 31 Μαρτίου 2020

Είναι αυτονόητο ότι σε μικρά ακροατήρια και εφόσον η φυσική παρουσία των φοιτητών/ριών είναι δυνατή, οι εξετάσεις, κατά την κρίση των διδασκόντω/ουσών, μπορεί να γίνονται με φυσική παρουσία, τηρουμένων των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι πληροφορίες για τη διαδικασία και τον τύπο των εξετάσεων, για σκοπούς ενημέρωσης των φοιτητών/ριών, πρέπει να αναρτώνται και να είναι εύκολα προσβάσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας του προγράμματος. Είναι σημαντικό ο τύπος των εξετάσεων που αποφασίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα  να συνάδει με τη διδασκαλία και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές.

27 Απριλίου 2021

Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον Φοιτητή / την Φοιτήτρια (Student-centred learning, teaching and assessment) (Αρ. 2)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 65η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021 αποφάσισε όπως επανέλθει στο περιεχόμενο της σχετικής με το πιο πάνω θέμα ανακοίνωσής του ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2019 για να επισημάνει εμφαντικά τα ακόλουθα:

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο με αρ. 1.3 των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Γραμμών (European Standards and Guidelines – ESG) το οποίο αφορά στη φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το πιο πάνω αναφερόμενο κριτήριο,

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα λειτουργούν με τρόπο που να ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας και ότι η αξιολόγηση των φοιτητών αντικατοπτρίζει αυτή την προσέγγιση.

Ειδικά για το θέμα των εξετάσεων, επισημαίνεται ότι πληροφόρηση για τη διαδικασία και τον τύπο των εξετάσεων, για σκοπούς ενημέρωσης των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται και να είναι εύκολα προσβάσιμα στη σχετική ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας του προγράμματος. Ο τύπος των εξετάσεων πρέπει να συνάδει με τη διδασκαλία (π.χ. αν θα γίνει με ανοικτά βιβλία, η διδασκαλία πρέπει να στηριχθεί σε λύσεις προβλημάτων, συνθετικές ασκήσεις κλπ., αν θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα πρέπει να ασκηθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες ανάλογα).

23 Απριλίου 2021

Yποβολή αιτήσεων στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) για ιδρυματικές, τμηματικές και προγραμματικές αξιολογήσεις (Αρ. 2)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020 ο Φορέας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Από τις 2 Απριλίου και εντεύθεν, ο Φορέας θα προωθεί για αξιολόγηση μόνο τις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στα Γραφεία του συνοδευόμενες από καλυπτική επιστολή υπογραμμένη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο του ιδρύματος μαζί με απόδειξη για την καταβολή των νενομισμένων τελών. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων δεν υποκαθιστά την επίσημη υποβολή τους στον Φορέα.

30 Μαρτίου 2021

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιπέδου Διδακτορικού

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα, σε σχέση με την αξιολόγηση και την  ποιότητα των διδακτορικών προγραμμάτων:

  1. Κατά τη διάρκεια της επιτόπου επίσκεψης για την εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών επιπέδου διδακτορικού και συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων του Φορέα με φοιτητές και αποφοίτους του υπό αξιολόγηση προγράμματος, ενδείκνυται να παρίστανται τουλάχιστον 5 (πέντε) διδακτορικοί φοιτητές σε όλα τα στάδια των σπουδών - εκπόνησης διατριβής, καθώς και απόφοιτοι. Η συζήτηση, κατά κύριο λόγο, γίνεται με τους φοιτητές και αποφοίτους, με έμφαση στη μεθοδολογία της έρευνας.


  2. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κατά την αξιολόγηση στη διάθεση της Επιτροπής:
    • Κατάλογος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ των φοιτητών πριν την αποφοίτηση
    • Κατάλογος των διδακτορικών φοιτητών και των θεμάτων των διατριβών κατά διδάσκοντα.


12 Μαρτίου 2021