Ανανέωση της Εγγραφής του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR)

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ανακοινώνει ότι το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR) έχει εγκρίνει την αίτησή του για ανανέωση της εγγραφής του μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2029.

https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=60

Η ανανέωση της εγγραφής του Φορέα ΔΙΠΑΕ στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR), το αρμόδιο Ευρωπαϊκό σώμα για τη διαπίστευση φορέων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης εκπαίδευσης (European Standards and Guidelines - ESG), επιβεβαιώνει τη δέσμευση στη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τα υψηλά πρότυπα και τις διαδικασίες που o ΔΙΠΑΕ εφαρμόζει. Η αναγνώριση από το EQAR ενισχύει την αξιοπιστία και το κύρος του ΔΙΠΑΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας στον Φορέα να συνεχίσει το έργο του σε Κύπρο και στην Ευρώπη.

Η αναγνώριση του Φορέα από Ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς Φορείς διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά του, με βάση διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου του και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ευχαριστεί όλους τους κοινωνικούς του εταίρους (βουλευτές, εκπροσώπους του ΥΠΑΝ, των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, επαγγελματικών σωμάτων και των φοιτητών) που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης από το ENQA, του οποίου η έκθεση αξιολόγησης αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της αίτησης του Φορέα στο EQAR.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας.

29 Μαίου 2024

Διασυνοριακή Προσφορά Προγραμμάτων Σπουδών μέσω Δικαιόχρησης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), κατά τη Σύνοδό του με αρ. 105, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ενίσχυση της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση, αποφάσισε να ενημερώσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν δύνανται να προσφέρουν περισσότερα προγράμματα μέσω της δικαιόχρησης από αυτά που έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα, λειτουργώντας στην ουσία ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

Ο ΔΙΠΑΕ θα παρακολουθεί στενά την τήρηση αυτού του περιορισμού από τα ιδρύματα, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο σε αυτορρύθμιση, περιορίζοντας τα προγράμματα δικαιόχρησης. Επίσης, ο ΔΙΠΑΕ, όπως και η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ, θα ελέγχουν την ποιότητα της προσφοράς τους.  

26 Απριλίου 2024

 

Ανακοίνωση Φορέα ΔΙΠΑΕ σε Σχέση με την Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 9 Απριλίου 2024

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 9 Απριλίου 2024, δεν αποδίδει τις θέσεις του Φορέα, όπως αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωσή του με τίτλο "Συμμετοχή Εξωτερικών Εταίρων στις Επιτόπου Επισκέψεις" ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΕΤΕΚ αλλά και τη νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα, είναι υποχρεωτικό εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ να συμμετέχει στην Επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν ο τίτλος σπουδών του προγράμματος οδηγεί σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, Για τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΤΕΚ για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα φροντίζει ο Φορέας και αποζημιώνει ο ίδιος το ΕΤΕΚ.

Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΤΕΚ στις Επιτροπές Αξιολόγησης Προγραμμάτων μη ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων δεν νομιμοποιείται. Οι ανακοινώσεις του Φορέα αποσκοπούν στην ενημέρωση των ιδρυμάτων για την προοπτική και τη χρησιμότητα της συμμετοχής εξωτερικών εταίρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών, εργοδοτών- ενδιαφερομένων μερών, σε ομάδες ενώπιον της εκάστοτε Επιτροπής Αξιολόγησης και όχι εντός, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG, 2015, 1.1-1.9). Σε αυτή τη συνάντηση το ίδρυμα επιλέγει τους εταίρους που θα καλέσει στη συγκεκριμένη συνάντηση και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης ούτε και αποζημιώνονται για τη συμμετοχή τους.

Η συμμετοχή εταίρων όπως και εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, όπου χρειάζεται, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενώπιον της Εξωτερικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων γίνεται σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανάδειξη του θετικού αντικτύπου του προγράμματος στην κοινωνία και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, προς το συμφέρον πάντοτε των φοιτητών και αποφοίτων.

16 Απριλίου 2024

 

Γραπτά και Εργασίες (Υποβολή, Διάρκεια Φύλαξης) (Αρ. 3)

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), σε συνέχεια των ανακοινώσεων με το ίδιο θέμα, με ημερομηνίες 24 Απριλίου 2023 και 23 Σεπτεμβρίου 2016, και με  βάση τη δυσκολία που εκφράστηκε από τα ιδρύματα για την επί μακρόν φύλαξη των  γραπτών εξεταστικών δοκιμίων και εργασιών, κατά τη Σύνοδό του με αρ. 104 (11 Μαρτίου 2024) εξέτασε το θέμα και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι ο ελάχιστος χρόνος φύλαξης των  γραπτών εξεταστικών δοκιμίων και εργασιών, τα οποία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης, σε ψηφιοποιημένη ή μη μορφή,  περιορίζεται  στο ένα (1) έτος.

20 Μαρτίου 2024

 

Αναληθή Άρθρα σε Σχέση με τον Φορέα ΔΙΠΑΕ σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ουδεμία σχέση έχει με τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είτε δημόσια είτε ιδιωτικά που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης και που αναφέρονται σε δηλώσεις ή παρεμβάσεις του Φορέα ΔΙΠΑΕ σχετικά με τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων σε  δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είναι αναληθή.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι αναληθείς πληροφορίες πολλαπλασιάζονται μέσω των κοινωνικών δικτύων, και γι' αυτό ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την αλήθεια των γεγονότων.

05 Μαρτίου 2024