Αξιολόγηση Φοιτητών/Φοιτητριών – Κριτήρια, Μεθοδολογία, Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

 1. Η συνάφεια και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας αξιολόγησης στον σχεδιασμό μαθημάτων ή/και προγραμμάτων σπουδών και η ευθυγράμμισή της με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κρίνονται από τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ).
 2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΕΕΑ κρίνει την ποιότητα της αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών βάσει κριτηρίων (Έντυπο με αρ. 300.1.1), όπως για παράδειγμα:
  • Η αξιολόγηση είναι συνεπής, εφαρμόζεται δίκαια σε όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες.
  • Η αξιολόγηση είναι κατάλληλη, διαφανής, αντικειμενική και υποστηρίζει την ανάπτυξη του/της φοιτητή/φοιτήτριας.
  • Τα κριτήρια για τη μέθοδο αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησης, δημοσιεύονται εκ των προτέρων.
  • Η αξιολόγηση επιτρέπει στους φοιτητές/φοιτήτριες να αποδείξουν τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες λαμβάνουν ανατροφοδότηση η οποία, όταν κρίνεται σκόπιμο, συνδέεται με καθοδήγηση σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία.
  • Η αξιολόγηση, όπου είναι δυνατόν, διενεργείται από περισσότερους του ενός εξεταστές.
  • Υπάρχει επίσημη διαδικασία για τις ενστάσεις των φοιτητών.
  • Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι εξοικιωμένο με τις σύγχρονες εξεταστικές μεθόδους και λαμβάνει υποστήριξη για την ανάπτυξη των δικών του δεξιοτήτων στον τομέα αυτό.
 3. Για τα προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου είναι, κατά κανόνα, απαραίτητη η διεξαγωγή τελικής γραπτής εξέτασης η οποία έχει βαρύτητα 30% - 50% του τελικού βαθμού.
 4. Για τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή τελικής γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα, νοουμένου ότι εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών, με το ανάλογο ποσοστό του τελικού βαθμού. Υπενθυμίζεται ότι πέραν από τα προγράμματα που έχουν πιστοποιηθεί με υποχρεωτική διατριβή, σε όλα τα Μάστερ θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή της διατριβής.
 5. Δείγματα εξεταστικών δοκιμίων για κάθε μάθημα θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ΕΕΑ, του Φορέα ΔΙΠΑΕ και άλλων αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών σε περίπτωση που θα ζητηθούν, στο πλαίσιο της Νομοθεσίας και της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας.

15 Νοεμβρίου 2023

 

Αξιολόγηση – Πιστοποίηση και Προσφορά Προγραμμάτων σε δύο γλώσσες

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την Σύνοδό του με Αρ. 98 (23 Οκτωβρίου 2023) εξέτασε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να ενημερώσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Για Προγράμματα για τα οποία δηλώνεται από το ίδρυμα ότι υποβάλλονται για αξιολόγηση για να προσφερθούν με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική και την Αγγλική νοείται ότι: 

 • Η αίτηση του ιδρύματος περιλαμβάνει στοιχεία για: (α) την γλωσσική επάρκεια του ακαδημαϊκού προσωπικού και (β) ικανοποιητικό προσωπικό (σε αριθμό) για να λειτουργήσει το πρόγραμμα και στις δύο γλώσσες χωρίς αύξηση του ενδεδειγμένου φόρτου εργασίας.
 • Στην περίπτωση που δοθεί πιστοποίηση και το ίδρυμα προτίθεται να λειτουργήσει το πρόγραμμα και στις δύο γλώσσες ενδείκνυται να

-          Λειτουργούν δύο διακριτές ομάδες φοιτητών/ριών για κάθε γλώσσα διδασκαλίας

-          Δίνονται οι σημειώσεις, παρουσιάσεις, εξεταστικά δοκίμια και στις δύο γλώσσες

-          Εφαρμόζονται τα κριτήρια γλωσσικής επάρκειας για ένταξη των φοιτητών/ριών

-          Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών/ριών αναγράφεται η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος. 

 • Στην περίπτωση που το ίδρυμα αποφασίσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα μόνο στη μία από τις δύο γλώσσες ενημερώνει σχετικά τον Φορέα (το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει το πρόγραμμα).

30 Οκτωβρίου 2023

 

Διασυνοριακή Αξιολόγηση στο Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης College of Law στη Λετονία

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) προέβη στη διασυνοριακή αξιολόγηση του πεδίου σπουδών “Management, Administration and Management of Real Property” μαζί με τα προγράμματα σπουδών Human Resource Management (HRM), Real Estate Administration and Management, και Security and Personal Data Protection, του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης College of Law το οποίο εδρεύει στη Ρίγα της Λετονίας.

Ως εγγεγραμμένος στο EQAR Φορέας, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ δύναται να αξιολογεί ιδρύματα του εξωτερικού, των οποίων το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει αξιολόγηση από εγγεγραμμένο φορέα του εξωτερικού. Βάσει των διαδικασιών του Φορέα, συστάθηκε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης με διεθνείς εμπειρογνώμονες με Πρόεδρο τον Καθηγητή Philip G.M.C. Vergauwen (Solvay Brussels School of Economics and Management) και μέλη τους Καθηγητές Na Fu (Trinity College Dublin), Norman Hutchison (University of Aberdeen), Kevin Curran (Ulster University) και τον φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Πλάτωνα Μιχαηλίδη.

Η Επιτροπή διενήργησε επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα. Οι Λειτουργοί του Φορέα Ερατώ Ιωάννου-Μουστάκα και Έμιλυ Αλεξανδρίδου, βάσει των διαδικασιών συντόνισαν την αξιολόγηση και συμμετείχαν στην επιτόπου επίσκεψη.

Βάσει του εθνικού νομοθετικού πλαισίου της Λετονίας, τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης παρακολούθησαν ως παρατηρητές εντεταλμένοι εκπρόσωποι  του  «Latvian Trade Union of Education and Science Employees (LIZDA)» και του «Student Union of Latvia».

11 Οκτωβρίου 2023

 

Νέα Πανεπιστήμια και Νέες Ιατρικές Σχολές

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης δεν θα εξετάζει αιτήσεις ίδρυσης νέων πανεπιστημίων και νέων Ιατρικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μέχρι να ληφθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, απόφαση πολιτικής που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα των φοιτητών για αξιοπρεπή και ποιοτική φοίτηση και διαβίωση.

Η σπάνις φοιτητικών εστιών και πανεπιστημιακών νοσοκομείων δεν διασφαλίζει τα πιο πάνω.   

11 Οκτωβρίου 2023

 

Έρευνα και Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνικό Μετασχηματισμό (RESET)

O Φορέας ΔΙΠΑΕ  ενημερώνει:

Οι εθνικοί συντονιστές του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Mentoring στην Κύπρο  - το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και ο οργανισμός ‘Έρευνα και Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνικό Μετασχηματισμό’ (RESET) – απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης του εν λόγω έργου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε επαγγελματίες επαγγελματικής καθοδήγησης και καθοδηγητές (mentors) νέων και στις οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα νέων. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2023 διαδικτυακά μεταξύ των ωρών 10:00 πμ – 12:30 μμ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του Έργου και θα διεξαχθεί παράλληλα στις χώρες που συμμετέχουν: Κύπρο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιότητες των επαγγελματιών κατάρτισης και καθοδηγητών (mentors) εξοπλίζοντας τους με καινοτόμες λύσεις για στήριξη της e-καθοδήγησης προς νέους ανέργους.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Να στηρίξει τους καθοδηγητές νέων έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, με το να ενδυναμώσει τις ικανότητες και την ετοιμότητα των οργανώσεων νέων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη στροφή προς στην ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • Να βελτιώσει και αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες των καθοδηγητών νέων και την τεχνογνωσία τους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για να είναι σε θέση να στηρίζουν νέους ανέργους, και
 • Να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να προσαρμόσει και να εφαρμόσει νέες μεθόδους και εργαλεία Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) για να εκπαιδεύσει τους καθοδηγητές νέων στο να χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις στην e-καθοδήγηση.     
Οι ενότητες του προγράμματος που αναπτύχθηκαν και στις οποίες θα γίνει η πιλοτική κατάρτιση είναι οι ακόλουθες:
Ενότητα 1: Η βάση E-Mentoring
Ενότητα 2: Εργαλεία E-Mentoring
Ενότητα 3: Επικοινωνία μεταξύ Καθοδηγητή/ριας και Καθοδηγούμενου/νης 
Ενότητα 4:  E-Mentoring Άνεργων Νέων
Ενότητα 5: Κίνητρα στο Ψηφιακό Περιβάλλον 

Στην πιλοτική κατάρτιση θα δοθεί έμφαση στις Ενότητες 3, 4 & 5. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του Έργου: Πρακτικές Ασκήσεις, Θεωρητική και Παιδαγωγική Βάση, Τράπεζα Πηγών και η Ψηφιακή Πλατφόρμα, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν και θα έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό.  

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες  θα εφαρμόσουν με την σειρά τους πιλοτική κατάρτιση με άνεργους νέους και νέες σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις ανάγκες των άνεργων νέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο στον σύνδεσμο:
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εθνικούς συντονιστές:
Δρ. Λουκάς Αντωνίου, ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 22877673, 99774133
Ko Παναγιώτη Λοΐζου, RESET,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 99710288 

5 Οκτωβρίου 2023