Μεταφορά ECTS από Διετή και Τριετή Προγράμματα Σπουδών σε Τετραετή Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Πτυχίου

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, κατά την 22η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και τους φοιτητές, τα ακόλουθα: 

Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, οι κάτοχοι συναφών τίτλων από διετή προγράμματα σπουδών, επιπέδου Διπλώματος ή από τριετή προγράμματα σπουδών, επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, χρειάζονται 2 (δύο), τουλάχιστον, χρόνια σε πτυχιακό επίπεδο τα οποία αντιστοιχούν σε 120 ECTS για να πάρουν καταληκτικό τίτλο σπουδών επιπέδου Πτυχίου.