Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιπέδου Διδακτορικού

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα, σε σχέση με την αξιολόγηση και την  ποιότητα των διδακτορικών προγραμμάτων:

  1. Κατά τη διάρκεια της επιτόπου επίσκεψης για την εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών επιπέδου διδακτορικού και συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων του Φορέα με φοιτητές και αποφοίτους του υπό αξιολόγηση προγράμματος, ενδείκνυται να παρίστανται τουλάχιστον 5 (πέντε) διδακτορικοί φοιτητές σε όλα τα στάδια των σπουδών - εκπόνησης διατριβής, καθώς και απόφοιτοι. Η συζήτηση, κατά κύριο λόγο, γίνεται με τους φοιτητές και αποφοίτους, με έμφαση στη μεθοδολογία της έρευνας.


  2. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κατά την αξιολόγηση στη διάθεση της Επιτροπής:
    • Κατάλογος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ των φοιτητών πριν την αποφοίτηση
    • Κατάλογος των διδακτορικών φοιτητών και των θεμάτων των διατριβών κατά διδάσκοντα.


12 Μαρτίου 2021