Καθεστώς Προγραμμάτων Σπουδών μέχρι την Επαναξιολόγησή τους

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020 ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ανακοινώνει για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχει λήξει η διάρκεια της πιστοποίησής τους, τα οποία κατατέθηκαν έγκαιρα στον Φορέα για αξιολόγηση, συνεχίζουν να προσφέρονται ως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, με βάση την επιφύλαξη του άρθρου 4 (γ) του περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου 2015 έως 2020 [136(Ι)/2015 – 54(Ι)/2020] η οποία ρητά αναφέρει τα ακόλουθα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και εξ υπαιτιότητας του Φορέα, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και της Πιστοποίησης εντός του προβλεπόμενου ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δεκαέξι (16) μηνών, τότε εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη Αξιολόγηση και Πιστοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, «υφιστάμενα προγράμματα» είναι προγράμματα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση αξιολόγησης εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθόρισε ο Φορέας, σύμφωνα με τον Νόμο ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

25 Αυγούστου 2021