Ελάχιστη Διάρκεια Σπουδών

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) εφιστά την προσοχή των ιδρυμάτων στα ακόλουθα:

Τα προγράμματα σπουδών αξιολογούνται και πιστοποιούνται με την επωνυμία, την ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) όπως αυτά φαίνονται στην Τελική Έκθεση Πιστοποίησης η οποία αποστέλλεται στο ίδρυμα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα για σκοπούς διαφάνειας. Ο πίνακας κατανομής μαθημάτων που εγκρίνεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα μετά την πιστοποίηση είναι δεσμευτικός και διασφαλίζει την κατάλληλη κατανομή του φόρτου εργασίας ανά εξάμηνο.

Ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ή/και η απονομή τίτλου σε διάστημα μικρότερο από την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που φαίνεται στην Τελική Έκθεση Πιστοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται καθώς θέτει σε αμφισβήτηση την ποιότητα των σπουδών και διακυβεύει την αναγνώριση του τίτλου που έχει απονεμηθεί.


21 Φεβρουαρίου 2024